„Shine” – ekscytujący duet Toby’ego Romeo i Sama Fischera