Muzyczny kameleon Masego z utworem „Veg Out (Wasting Thyme)”